Upozornění na rozšíření okruhu osob, které jsou Politicky exponovanou osobou

Dovolujeme si Vás tímto upozornit na změnu zákona, kde dochází k rozšíření okruhu osob, které jsou Politicky exponovanou osobou.

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že na základě zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se s účinností od 1. ledna 2017 rozšiřuje okruh osob, které jsou Politicky exponovanou osobou.

Politicky exponovanou osobou se nově rozumí:

a)   fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b)     fyzická osoba, která je

1.       osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2.  společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3.     skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Naše spořitelní družstvo, stejně jako ostatní finanční instituce, má dle výše uvedeného zákona povinnost evidence Politicky exponovaných osob, proto pokud by se Vás výše uvedená změna týkala, žádáme Vás o sdělení této informace prostřednictvím některé z našich poboček.